ENERO                        FEBRERO                           MARZO                                            ABRIL   

1  X   AÑO NUEVO                     1 S                                                                                         1 D                                                                                        1 X    
2  J                                                  2    D  DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES                         2 L                                                                                        2 J
3  V                                                     3    L                                                                                          3  M                                                                                     3  V                                      
4  S                                                     4    M                                                                                          4   X                                                                                     4  S                        
5  D  CABALGATA DE REYES          5    X                                                                                            5  J                                                                                        5 D  DOMINGO DE RAMOS
6  L   REYES                                       6    J                                                                                            6  V                                                                                        6 L
7  M                                                      7   V                                                                                            7  S                                                                                       7 M
8  X                                                      8   S                                                                                            8  D                                                                                      8 X
9  J                                                        9  D                                                                                            9  L                                                                                        9 J   JUEVES SANTO
10  V                                                     10  L                                                                                           10 M                                                                                      10 V  VIERNES SANTO
11  S  SUBIDA LEÑA- FIESTAS          11 M                                                                                            11 X                                                                                        11 S
12  D                                                     12 X                                                                                            12 J                                                                                        12 D  DOMINGO DE PASCUA
13  L                                                      13 J                                                                                            13 V                                                                                         13 L
14  M                                                    14 V                                                                                            14 S                                                                                        14 M
15  X                                                     15 S  DÍA MUNDÍAL DEL ÁRBOL                                           15 D                                                                                         15 X
16  J                                                      16 D                                                                                           16 L                                                                                          16 J
17  V  SAN ANTÓN                              17 L                                                                                            17 M                                                                                         17 V
18  S                                                     18 M                                                                                          18 X                                                                                         18 S
19  D                                                     19 X                                                                                           19 J                                                                                          19 D
20  L                                                     20 J  JUEVES LARDERO                                                       20 V                                                                                         20 L
21  M                                                     21 V                                                                                          21 S                                                                                         21 M
22  X                                                     22 S                                                                                        22 D DÍA  MUNDIAL DEL AGUA                                           22  X   DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA
23  J                                                      23 D  DOMINGO DE CARNAVAL                                         23 L                                                                                           23 J   SAN JORGE
24  V                                                      24 L                                                                                         24 M                                                                                        24  V                                           
25  S                                                      25  M                                                                                       25 X                                                                                         25 S
26  D                                                       26 X   MIÉRCOLES DE CENIZA                                           26 J                                                                                         26 D
27  L                                                        27 J                                                                                          27 V                                                                                           27 L
28  M                                                     28 V                                                                                          28 S                                                                                         28 M
29  X                                                      29 S                                                                                          29  D                                                                                        29  X                 
30  J                                                                                                                                                         30  L                                                                                         30  J                                    
31  V                                                                                                                                                          31 M

 

MAYO                    JUNIO                      JULIO                                                   AGOSTO

1 V                                                                   1   L                                                   1 X                                                                           1 S  COLONIAS DE VERANO           

2 S                                                                  2  M                                           2 J                                                                          2 D 
3 D                                                                  3  X                                        3 V                                                                          3  L
4 L                                                                   4  J                                         4 S                                                                          4  M
5 M                                                                 5  V  JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE                                  5 D                                                                          5  X
6 X                                                                   6  S  JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE                              6 L                                                                           6  J
7 J                                                                    7 D   COMUNIONES EN RUEDA                                                  7 M                                                                          7 V

8 V                                                                   8 L                                              8 X                                                                           8 S

9 S  SUBIDA A RODANAS                            9 M                                                                                                9 J                                                                           9 D

10 D                                                                10 X                                                                                               10 V                                                                           10 L

11 L                                                          11 J                                                                                                   11 S  JAZZ                                                                11 M

12 M                                                                 12 V                                                                                               12 D                                                                        12  X

13 X                                                                  13 S                                                                                                  13 L                                                                         13 J

14 J                                                                    14 D  CORPUS CHRISTI                                                                 14 M                                                                        14 V   FIESTA ACUÁTICA

15 V                                                                   15 L                                                                                                        15 X                                                                        15 S   V. DE LA ASUNCIÓN

16 S                                                                 16 M                                                                                                        16 J  DÍA DEL CARMEN (BANDA)                      16 D

17 D  CICLOTURISTA                                    17  X                                                                                                         17 V                                 17 L

18 L                                                                 18  J                                                                                                         18 S                             18 M

19 M                                                                19  V                                                                                                        19 D                              19 X

20 X                                                                20  S                                                                                                       20 L                              20 J

21 J                                                                   21 D                                                                                                        21 M                             21 V

22 V                                                                  22 L                                                                                                       22 X                              22 S

23 S                                                                  23 M                                                                                                      23 J                              23 D

24 D  LA ASCENSIÓN                                    24 X                                                                                                       24 V                             24 L

25 L                                                                  25 J                                                                                                        25 S  SANTIAGO                              25 M

26 M                                                                26 V                                                                                                        26 D  SANTA ANA                            26 X

27 X                                                                  27 S  FIESTA DE LA CERVEZA                                                            27 L                               27 J

28 J                                                                   28 D                                                                                                       28 M                                28 V

29 V                                                                   29 L                                                                                                        29 X                                                                29 S

30 S  GANADERÍA LOS MAÑOS                  30 M                                                                                                         30 J                                                                         30 D

31 D                                                                                                                                                                                    31  V                                                                         31 L


SEPTIEMBRE                                 OCTUBRE                                             NOVIEMBRE                                           DICIEMBRE

1 M                           1  J                            1 D  TODOS LOS SANTOS                                             1 M 

2 X                                                                       2  V                         2 L                                                                                   2 X

3 J                                                                       3  S  DÍA DE LAS AVES                                              3 M                                                                                  3  J

4 V                                                                       4  D                                                                               4 X                                                                                   4  V

5 S                                                                       5  L                                                                                5 J                                                                                   5  S

6 D                                                                       6  M                                                                              6 V                                                                                   6 D DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

7 L                                                                       7   X                                                                               7 S                                                                                    7 L           

8 M                                                                      8  J                                                                                8 D                                                                                    8 M  DÍA DE LA INMACULADA

9 X                                                                      9   V                                                                               9  L                                                                                    9 X                                        

10 J                                                                   10   S                                                                              10 M                                                                                   10 J            

11 V                                                                   11   D                                                                                11 X                                                                                    11 V                             

12 S                                                                   12   L  DÍA DEL PILAR                                                   12  J                                                                                 12 S                                    

13 D                                                                   13   M                                                                             13  V                                                                                 13 D                              

14 L                                                                    14   X                                                                               14 S                                                                                  14 L                                 

15 M                                                                   15   J                                                                               15 D                                                                                  15 M

16 X                                                                    16   V                                                                              16 L                                                                                  16 X

17 J                                                                     17   S                                                                              17 M                                                                                 17 J

18 V                                                                     18  D                                                                             18 X                                                                                  18 V

19 S                                                                     19  L                                                                               19 J                                                                                  19 S

20 D                                                                    20  M                                                                             20 V                                                                                 20 D

21 L                                                                     21  X                                                                                21 S                                                                                 21 L

22 M                                                                    22  J                                                                              22 D                                                                                 22 M

23 X                                                                    23  V                                                                               23 L                                                                                  23 X

24 J                                                                    24  S                                                                               24 M                                                                                 24 J  NOCHEBUENA

25 V                                                                    25  D                                                                               25 X                                                                                 25 V  NAVIDAD

26 S                                                                    26  L                                                                                26 J                                                                                  26 S

27 D                                                                  27  M                                                                                 27 V                                                                                 27 D

28 L                                                                   28  X                                                                                 28 S                                                                                  28 L

29 M                                                                  29  J                                                                                  29 D                                                                                  29 M  DÍA DE LA BIOVERSIDAD

30 X                                                                  30  V                                                                                  30 L                                                                                   30 X

                                                                                                                                                                                                           31 J  NOCHEVIEJA

Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.